Propagační akce pro rezervace dovolené! Propagační akce pro rezervace dovolené!

Rezervujte online

Zásady ochrany osobních údajů

 1. Když nás kontaktujete, používáte Webové stránky nebo elektronické služby, které nabízíme, zpracováváme vaše osobní údaje.

  Respektujeme vaše soukromí a snažíme se v takových případech uplatňovat osvědčené postupy v oblasti zpracování vašich Osobních údajů – zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, známým také jako obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie vysvětlují, kdo jsme, jak zpracováváme vaše osobní údaje, jaké soubory cookie používáme, jaká máte v tomto ohledu práva a jak nás můžete v případě potřeby kontaktovat.

  Zásady ochrany osobních údajů a cookies byly vytvořeny pouze pro informativní účely, což znamená, že z nich pro vás ani pro prodejce nevyplývají žádné právní povinnosti (nejedná se o smlouvu). V důsledku toho si vyhrazujeme právo tyto Zásady ochrany osobních údajů a souborů cookie čas od času změnit a vylepšit.

  Obsah

  I. Slovníček pojmů – základní pojmy.
  II. Kdo je správcem vašich osobních údajů?
  III. Jaké osobní údaje shromažďujeme, jaký je účel, doba trvání a právní základ jejich zpracování?

  NÁVŠTĚVY NA WEBU
  REGISTRACE NA WEBU (ÚČET)
  UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV
  NEWSLETTER
  KONTAKTUJTE NÁS

IV. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů
VI. Co jsou to “cookies” a další podobná technologická řešení? Jak a za jakým účelem je používáme?

I. Slovníček pojmů – základní pojmy.

Osobní údaje – veškeré informace, které se vás týkají a které zpracováváme. Například: jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.

Zpracování – jakákoli činnost prováděná s osobními údaji. Například: shromažďování, ukládání, aktualizace, mazání údajů.

Všechna slova/termíny psané velkými písmeny, které jsou použity v Zásadách ochrany osobních údajů a Cookies a nejsou definovány výše, se chápou ve významu, který jim přisuzují Podmínky, pokud z kontextu, v němž jsou použity, nevyplývá jiný význam.

II. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem vašich osobních údajů je e-mailová adresa společnosti Lupin Hill: info@all-season.pl


III. Jaké osobní údaje shromažďujeme, jaký je účel, doba trvání a právní základ jejich zpracování?

1.NÁVŠTĚVY WEBOVÝCH STRÁNEK

Při návštěvě webových stránek můžeme používat soubory cookie a další související technologická řešení (podrobnosti viz oddíl VI Zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie), což nám umožňuje udržovat správné fungování webových stránek a analyzovat informace o vaší aktivitě na webových stránkách. Tyto údaje zpracováváme za účelem zlepšení kvality nabízených služeb a zlepšení fungování Webových stránek. Může se také stát, že nám soubory cookie (nebo podobné soubory) pomohou také přizpůsobit obsah dostupný prostřednictvím Služby vašim zájmům (profilování). Některé soubory cookie můžeme používat k marketingovým účelům, a to jak v rámci Služby, tak na webových stránkách našich obchodních partnerů.

Právním základem pro používání souborů cookie a podobných technologií je zpravidla váš souhlas.

Naproti tomu základem pro zpracování údajů shromážděných pomocí technologie cookies je náš oprávněný zájem nebo oprávněný zájem tzv. třetí strany (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO – mimo jiné potřeba zajistit co nejvyšší kvalitu prezentovaného obsahu a někdy také marketing našich produktů a služeb nebo produktů a služeb našich partnerů, přičemž v takovém případě se partneři na zpracování vašich údajů nepodílejí. V rozsahu, v jakém mohou mít k těmto údajům přímý přístup také naši partneři – právním základem pro takové zpracování je váš svobodně udělený souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) RODO).

Osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu maximálně do doby, než jej odvoláte. Osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu mohou být uchovávány, dokud nevznesete námitku proti zpracování, s výjimkou případů, kdy i přes vaši námitku dojdeme k závěru, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody pro určení, uplatňování nebo obhajobu nároků.

Výše uvedené neplatí v případech, kdy je použití souborů cookie a podobných souborů nezbytné pro řádné fungování služby (pro poskytování elektronicky poskytované služby), kdy se opíráme o zákon a nezbytnost zpracování pro plnění smlouvy o poskytování služby, resp. o čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO. Vaše osobní údaje jsou pak zpracovávány po dobu nezbytnou pro tyto účely.

Informace o příjemcích vašich Osobních údajů, včetně možného předání vašich Osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor), jsou podrobně uvedeny v části IV níže.

Práva, která máte v souvislosti se zpracováním vašich Osobních údajů, jsou podrobně popsána v oddíle VI níže.

2. REGISTRACE VE SLUŽBĚ (ÚČET)


Pro vytvoření účtu v naší službě od vás budeme vyžadovat poskytnutí určitých osobních údajů, např. jména, příjmení a e-mailové adresy. Poskytnutí všech údajů je dobrovolné, nicméně některé údaje jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o poskytování služeb a jejich neposkytnutí může znamenat, že takovou smlouvu nebude možné uzavřít.

Osobní údaje, které nejsou vyžadovány, nám mohou pomoci z hlediska zlepšování našich služeb. Můžeme je také použít pro statistické účely.

Účelem a zároveň právním základem zpracování je uzavření a řádné plnění Smlouvy o poskytování služeb (čl. 6 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně osobních údajů) – např. vytvoření Účtu pro vás a uložení historie vašich objednávek v rámci Účtu.

Vaše údaje mohou být zpracovávány také za účelem marketingových aktivit, např. prezentace reklam a nabídek (slev), rovněž přizpůsobených vašim zájmům na základě profilování (právní základ pro tyto aktivity: čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO, tj. oprávněný zájem Správce nebo třetí strany (vlastní marketing Správce nebo jeho partnerů).

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také pro účely odhalování a prevence rizik ohrožení soukromí, podvodů nebo jiných nekalých činností a pro účely zjištění, vyšetřování a vymáhání nároků, které mohou vzniknout ve vztahu mezi Vámi a Správcem. V tomto případě je právním základem zpracování náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) zákona o ochraně osobních údajů).

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy o poskytování služeb (s tím, že z důvodu jejich větší ochrany mohou být vymazány dva roky po vaší poslední aktivitě na webových stránkách). Tato doba může být případně prodloužena v souvislosti s případnými nároky (v rámci promlčecí lhůty podle zákona, především občanského zákoníku) nebo soudními řízeními – po dobu jejich trvání a vyřízení. V každém případě platí delší doba uchovávání osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu mohou být zpracovávány, dokud nevznesete námitku proti jejich zpracování, s výjimkou případů, kdy i přes vaši námitku dospějeme k závěru, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků.

Informace o příjemcích vašich osobních údajů, včetně možného předávání vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor), jsou podrobně uvedeny v části IV níže.

Práva, která máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, jsou podrobně popsána v části VI níže.

3. UZAVÍRÁNÍ KUPNÍCH SMLUV

Když nakupujete v naší službě, zpracováváme informace týkající se zadávání Objednávek a uzavírání Kupních smluv. Za účelem uzavření a plnění Prodejní smlouvy od vás budeme vyžadovat poskytnutí určitých Osobních údajů, např. jména, příjmení, e-mailové adresy, poštovní adresy, fakturačních údajů. Poskytnutí všech údajů je dobrovolné, nicméně některé údaje jsou pro uzavření Prodejní smlouvy nezbytné a jejich neposkytnutí může znamenat, že uzavření takové smlouvy nebude možné.

Osobní údaje, které nejsou vyžadovány, nám mohou pomoci z hlediska zlepšování našich služeb. Můžeme je také použít pro statistické účely.

Účelem, jakož i právním základem zpracování, je uzavření a řádné plnění Kupní smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO) – např. dodání objednaných Výrobků.

Vaše údaje mohou být zpracovávány také za účelem marketingových aktivit, např. prezentace reklam a nabídek (slev), rovněž přizpůsobených vašim zájmům na základě profilování (právní základ pro tyto aktivity: čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO, tj. oprávněný zájem Správce nebo třetí strany (vlastní marketing Správce nebo marketing partnerů).

Část vašich osobních údajů můžeme zpracovávat také za účelem posouzení a uplatnění nároků, jakož i za účelem splnění právních povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, např. daňových a účetních povinností – právním základem pro zpracování je resp. náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO) nebo potřeba splnit právní povinnost (čl. 6 odst. 1 písm. c) RODO).

Pokud jste s námi uzavřeli kupní smlouvu, zpracováváme vaše osobní údaje po dobu nezbytnou k plnění kupní smlouvy a zpravidla ještě maximálně 7 let po uzavření kupní smlouvy, jak vyžadují zejména daňové předpisy.


Výše popsané doby zpracování mohou být přiměřeně prodlouženy v souvislosti s případnými nároky, včetně soudních řízení – po dobu trvání a vyřízení takových řízení, a také pokud nám zákon v určitých případech ukládá povinnost zpracovávat určitý typ údajů po delší dobu. V každém případě se uplatní delší doba uchovávání osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu mohou být uchovávány, dokud nevznesete námitku proti zpracování, s výjimkou případů, kdy i přes vaši námitku dojdeme k závěru, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody pro určení, uplatňování nebo obhajobu nároků.

Informace o příjemcích vašich osobních údajů, včetně možného předávání vašich osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor), jsou podrobně uvedeny v oddíle IV níže.

Práva, která máte v souvislosti se zpracováním vašich Osobních údajů, jsou podrobně popsána v oddíle VI níže.

4 NEWSLETTER

Můžeme vám zasílat komerční informace o nás a našich produktech (nebo našich partnerech) prostřednictvím komunikačního kanálu, který si zvolíte, ale pouze s vaším předchozím souhlasem, a to i na základě profilování, přizpůsobeného vašim zájmům. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů za tímto účelem je náš oprávněný zájem nebo oprávněný zájem našich partnerů (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO) – naše marketingové účely nebo marketingové účely třetí strany.

Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro přihlášení k odběru Newsletteru.

Vaše Osobní údaje můžeme zpracovávat také za účelem vyřizování a šetření reklamací – právním základem pro zpracování je náš, resp. oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).

Vaše Osobní údaje můžeme zpracovávat po dobu, po kterou je to nezbytné pro naše marketingové aktivity, pokud nevznesete námitku proti jejich zpracování, delší doba je dána jejich uchováním pro případné reklamace promlčecí lhůtou stanovenou právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, nebo dobou trvání a vyřízení soudního řízení. V každém případě je rozhodující delší doba uložení osobních údajů.

Informace o příjemcích vašich Osobních údajů, včetně možného předání vašich Osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor), jsou podrobně uvedeny v části IV níže.

Práva, která máte v souvislosti se zpracováním vašich Osobních údajů, jsou podrobně popsána v oddíle VI níže.

5. KONTAKTOVÁNÍ

Když nás kontaktujete, např. prostřednictvím e-mailu, přístupných formulářů, sociálních médií atd. příklady Osobních údajů, které můžeme zpracovávat, jsou následující: Osobní údaje, které vás identifikují (např. e-mailová adresa, IP číslo atd.), metadata kontaktu (např. datum kontaktu, doba trvání naší konverzace) a obsah naší komunikace (např. obsah e-mailů). Vaše osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zodpovězení vašeho dotazu, zlepšení naší komunikace, zkvalitnění našich zákaznických služeb a také pro marketingové účely. Účel zpracování závisí na účelu naší komunikace, proto někdy budou vaše Osobní údaje použity k uzavření příslušné smlouvy s vámi, nebo pokud již máme smluvní vztah, k poskytnutí odpovídající péče v rámci naší spolupráce (např. vyřízení vaší stížnosti).

V takových případech závisí právní základ pro zpracování na kontextu komunikace. Pokud nás kontaktujete pouze za účelem získání obecných informací, např. ohledně Služby, budeme vaše osobní údaje zpracovávat na základě našeho oprávněného zájmu (odvozeného od výše uvedených účelů; čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO). Pokud však váš dotaz povede k uzavření kupní smlouvy, bude příslušným právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO – přijetí opatření na žádost subjektu údajů před uzavřením smlouvy. Pokud již máme uzavřenou smlouvu a vy nás kontaktujete ohledně plnění smlouvy, bude příslušným právním základem pro naše kroky čl. 6 odst. 1 písm. b) RODO – nezbytnost pro plnění smlouvy.

Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat také za účelem vyřizování a šetření reklamací – právním základem pro zpracování je tedy náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) RODO).

Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, ale nezbytné pro efektivní komunikaci s námi.

Pokud byly vaše Osobní údaje shromážděny pouze v souvislosti s naší aktuální komunikací, můžeme je v závislosti na kategorii jednotlivých informací zpracovávat po dobu několika dnů až několika měsíců (konkrétnější dotazy a rozhovory, které mohou být relevantní pro náš budoucí kontakt).

Osobní údaje zpracovávané na základě našeho oprávněného zájmu mohou být uchovávány, dokud nevznesete námitku proti jejich zpracování, s výjimkou případů, kdy i přes vaši námitku dojdeme k závěru, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo důvody pro určení, uplatnění nebo obhajobu nároků.

Pravidla ochrany a používání osobních údajů sociálními médii, která můžete použít při kontaktu s námi, jsou popsána v jejich zásadách ochrany osobních údajů. Informace o zpracování Osobních údajů společností Facebook naleznete například na adrese: https://www.facebook.com/policy.php.

Informace o příjemcích vašich Osobních údajů, včetně možného předávání vašich Osobních údajů do třetích zemí (mimo Evropský hospodářský prostor), jsou podrobně uvedeny v části IV níže.

Práva, která máte v souvislosti se zpracováním vašich Osobních údajů, jsou podrobně popsána v části VI níže.


IV. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Přístup k vašim Osobním údajům mají pouze subjekty, které nás podporují při provozování Služby na základě příslušných smluv, např. subjekty, které poskytují IT služby nebo nástroje umožňující naši komunikaci, marketingové kampaně, naši poradci, včetně právních poradců, subjekty, které poskytují přepravní, účetní a online platební služby.

Všechny tyto subjekty mají přístup pouze k informacím nezbytným pro jejich činnost.

Některé ze subjektů, které nám poskytují řešení, mohou mít sídlo mimo Evropský hospodářský prostor (EHP). Kdykoli předáváme údaje mimo EHP, uplatňujeme požadovaná bezpečnostní opatření, včetně například standardních doložek o ochraně údajů přijatých na základě rozhodnutí Evropské komise, s příslušnými ochrannými opatřeními. Kopii ochranných opatření, která uplatňujeme při předávání osobních údajů do země mimo EHP, můžete získat tak, že nás kontaktujete.

V. Vaše práva v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů

Pro účinné uplatnění vašich práv adresujte veškeré žádosti na e-mailovou adresu uvedenou v glosáři, přičemž do názvu napište “žádost RODO” a v textu uveďte, které právo si přejete uplatnit. Pokyny uvedené v předchozí větě jsou pouze doporučením, nikoliv požadavkem. Podání žádosti jiným způsobem nevede ke ztrátě níže uvedených práv.

Kdykoli máte právo:

na přístup k osobním údajům (včetně například informace o tom, které osobní údaje jsou zpracovávány, nebo na jejich kopii);
požadovat opravu a omezení zpracování (např. pokud jsou Osobní údaje nepřesné) nebo výmaz Osobních údajů (např. pokud byly zpracovány protiprávně);
předat Osobní údaje, které jste Správci poskytli a které jsou zpracovávány automatizovanými prostředky a zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě, např. jinému správci;
kdykoli odvolat jakýkoli souhlas udělený Správci, přičemž odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování, které Správce prováděl zákonně před odvoláním souhlasu;
vznést námitku proti zpracování osobních údajů prováděnému pro účely oprávněných zájmů Správce nebo třetí strany (pokud neexistují jiné platné oprávněné důvody pro zpracování, které by převažovaly nad Vašimi zájmy). Pokud jsou vaše Osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich Osobních údajů pro účely takového marketingu, včetně profilování, v rozsahu, v jakém zpracování souvisí s takovým přímým marketingem; v takovém případě nesmí být vaše Osobní údaje pro takové účely dále zpracovávány.
podat stížnost u předsedy Úřadu pro ochranu osobních údajů (podrobný popis postupu pro podání stížnosti je k dispozici na adrese: https://uodo.gov.pl/pl/83/155). Samozřejmě, pokud si přejete vznést připomínky ke způsobu naší činnosti, doporučujeme vám, abyste nás předem kontaktovali.

VI. Co jsou soubory cookie a další podobné technologie? Jak a za jakým účelem je používáme?

Soubory cookie jsou malé datové soubory, které se ukládají do vašeho zařízení při návštěvě webových stránek a uchovávají například informace o vašem používání webových stránek. Soubory cookie a další technologická řešení používáme k tomu, abychom vás rozpoznali jako vracejícího se uživatele, abychom zlepšili kvalitu našich služeb a shromažďovali statistické údaje, jakož i pro marketingové účely. Zpracováváme je také za účelem analýzy oblíbenosti a účinnosti našich nabídek.

Technologie souborů cookie (nebo podobné funkce), které používáme, shromažďují informace o každém návštěvníkovi webových stránek. Vezměte prosím na vědomí, že níže uvedené informace se vztahují na osoby, které využívají Službu, ať už zadaly Objednávku nebo mají Účet.

Informace shromážděné v souborech cookie nepředstavují vždy osobní údaje ve smyslu zákona RODO. Některé informace však mohou být v závislosti na svém obsahu a způsobu použití spojeny s konkrétní osobou (přiřazení určitého chování konkrétní osobě, např. propojením s údaji poskytnutými při registraci Účtu ve Službě), a tudíž mohou být považovány za Osobní údaje.

Způsob používání souborů cookie můžete samozřejmě změnit, včetně jejich úplného zablokování nebo vymazání prostřednictvím nastavení prohlížeče. Musíte však mít na paměti, že tento typ operací může znemožnit nebo výrazně ztížit řádné fungování našich webových stránek, byť jen tím, že výrazně zpomalí jejich provoz, a proto vám nedoporučujeme jejich používání ve vašem prohlížeči zakazovat.

Při první návštěvě našich Webových stránek vám vždy poskytneme informace, které přesně vysvětlují, které soubory cookie používáme a k jakým účelům.

Na Webových stránkách používáme dva typy souborů cookie: soubory cookie relace, které zůstávají uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, dokud se z Webových stránek neodhlásíte nebo nevypnete svůj software (webový prohlížeč), a trvalé soubory cookie, které zůstávají ve vašem zařízení po dobu uvedenou v parametrech souborů cookie nebo dokud je ručně nesmažete ve svém webovém prohlížeči.

V závislosti na konkrétním případě můžeme používat zejména následující typy souborů cookie:

technické – nezbytné pro správné fungování webových stránek a funkcí, které jsou na nich k dispozici; tyto soubory cookie se nepoužívají ke sledování návštěvníků webových stránek;
analytické/výkonnostní soubory cookie – slouží k analýze vašeho chování na Webových stránkách pro statistické a analytické účely; pomáhají nám dosáhnout našich legitimních cílů, kterými je zlepšení fungování našich Webových stránek; například tím, že zajišťují, aby uživatelé mohli snadno najít to, co hledají;
marketingové – používají se k analýze vašeho chování; poskytují vám osobně identifikovatelné informace, včetně marketingových účelů na webových stránkách třetích stran; tyto informace použijeme s ohledem na vaše volby a preference, aby naše webové stránky a reklama na nich zobrazená lépe odpovídaly vašim zájmům. Za tímto účelem můžeme tyto informace také sdílet s třetími stranami.

Seznam souborů cookie používaných na webových stránkách:

Typ

Popis

Doba platnosti

cookielawinfo_checkbox_ analyticsTento soubor cookie je nastaven zásuvným modulem RODO Cookie Consent. Tento soubor cookie slouží k uložení souhlasu uživatele se soubory cookie v kategorii “Analytics”. 11 měsíce
cookielawinfo-checkbox-functionalSoubor cookie je nastaven souhlasem RODO cookie, aby zaznamenal souhlas uživatele se soubory cookie v kategorii “Funkční”. 11  měsíce
cookielawinfo-checkbox-necessaryTento soubor cookie je nastaven zásuvným modulem RODO Cookie Consent. Soubory cookie slouží k uložení souhlasu uživatele se soubory cookie v kategorii “Nezbytné”. 11 měsíce
 cookielawinfo-checkbox-othersTento soubor cookie je nastaven zásuvným modulem RODO Cookie Consent. Tento soubor cookie slouží k uložení souhlasu uživatele se soubory cookie v kategorii “Ostatní”. 11 měsíce
cookielawinfo-checkbox-performanceTento soubor cookie je nastaven zásuvným modulem RODO Cookie Consent. Tento soubor cookie slouží k uložení souhlasu uživatele se soubory cookie v kategorii “Výkon”.”. 11 měsíce

Může se stát, že budeme spolupracovat s jinými společnostmi na jejich marketingových (reklamních) aktivitách. Pro účely této spolupráce může váš prohlížeč nebo jiný software nainstalovaný ve vašem zařízení ukládat také soubory cookie od subjektů provádějících tyto marketingové aktivity, které se mohou stát správcem vašich osobních údajů (jedná se o tzv. soubory cookie třetích stran). Účelem souborů cookie zasílaných těmito subjekty je zajistit, aby vám byly zobrazovány pouze takové reklamy, které odpovídají vašim individuálním zájmům a potřebám. Věříme, že zobrazování personalizované reklamy pro vás může být atraktivnější než reklama, která s vašimi potřebami nesouvisí. Bez těchto souborů cookie by to nebylo možné, protože právě tyto společnosti, které s námi spolupracují, vám poskytují reklamní obsah.

Ve službě můžeme využívat následující subjekty nebo služby subjektů, které používají soubory cookie:

Google AdWords
Google Analytics
Služba odkazuje na společnost Google LLC nebo přidružený subjekt (jedná se o subjekty patřící do skupiny společností Google, které mimo jiné poskytují služby spotřebitelům v Evropské unii, tj. Google Ireland Limited, Google Commerce Ltd, Google Payment Corp a Google Dialer Inc).
DoubleClick
Facebook, Inc. a Facebook Ireland Limited nebo jejich přidružené společnosti
Opineo
Trustedshop

Výše uvedené subjekty se v souvislosti s používáním vlastních souborů cookie na Webových stránkách mohou stát správci vašich osobních údajů. Další informace o jejich souborech cookie naleznete v jejich zásadách ochrany osobních údajů.

Poslední aktualizace zásad ochrany osobních údajů a souborů cookie: 14. března 2022.