Propagační akce pro rezervace dovolené! Propagační akce pro rezervace dovolené!

Rezervujte online

Predpisy

V zájmu zajištění klidné, bezproblémové a bezpečné dovolené jsme vypracovali pravidla a předpisy pro váš pobyt. Naše hosty také vždy žádáme, aby uzavřeli smlouvu o pronájmu naší chaty. Prosíme vás, abyste se seznámili s touto smlouvou a s následujícím Pronájemním řádem chaty Łubinowe Wzgórze
Správcem a majitelem je Łubinowe Wzgórze
Provedení rezervace – zaplacení zálohy se rovná souhlasu s Pravidly pronájmu chaty a pravidly jejího užívání.

 

PODMÍNKY REZERVACE, PLATBY A UŽÍVÁNÍ CHATY
Łubinowe Wzgórze

Definice:
Pronajímatel – majitel chaty Lupinowe wzgórze
Nájemce – osoba, která platí nájem chaty Łubinowe Wzgórze

 

REZERVACE A PLATBA

1. Tyto podmínky stanoví podmínky, za kterých si můžete rezervovat a pronajmout chatu Łubinowe Wzgórze . Provedením rezervace přijímáte ustanovení těchto Podmínek.
2. Pronájem se vztahuje na celou chatu Lupinowe wzgórze v jednom okamžiku.
3. Předběžná rezervace. Předběžnou rezervaci lze provést telefonicky
663 331 147, prostřednictvím e-mail:info@all-season.pl.
Při předběžné rezervaci je třeba uvést datum pobytu a počet osob, jakož i počet domácích zvířat.
Předběžná rezervace probíhá po potvrzení dostupnosti chaty a jasném prohlášení o přání si ji pronajmout. Předběžná rezervace je platná 24 hodin od okamžiku oznámení, a po jejím neuhrazení bude předběžná rezervace zrušena.
4. Přijímáme platby prostřednictvím turistického poukazu. Před zaplacením je nutné informovat správu Lupin Hill, aby s vámi projednala možnost úhrady pobytu pomocí turistického poukazu.
5. Garantovaná rezervace je provedena po zaplacení stanovené zálohy na pobyt. Od okamžiku předběžné rezervace je lhůta pro zaplacení zálohy 24 hodin. Záloha činí 20 % z celkové částky pobytu. Rezervace se považuje za potvrzenou po zaslání dokladu o zaplacení/převodu na následující adresu
e-mail:info@all-season.pl nebo zasláním e-mailu na číslo 663 331 147 nebo připsáním částky na bankovní účet.
6. Po zaúčtování zálohy nebo zaslání potvrzení o převodu je osobě provádějící rezervaci zaslán e-mail/sms potvrzující rezervaci.
7. V případě úplného zrušení pobytu nájemce z důvodů závislých a nezávislých na pronajímateli se kauce nevrací.
8. Zbývající část částky za pobyt spolu se zálohou (200 PLN) se hradí bankovním převodem (předem) nejpozději 3 pracovní dny před příjezdem (v případě termínu: Vánoce, Silvestr, Zima 5 dní před termínem pronájmu) a e-mailem: Łubinowe Wzgórze nebo mms 663 331 147. V případě, že doplatek celkové hodnoty pronájmu chaty Łubinowe Wzgórze nebude zaslán, bude nájemci zaslána jednorázová upomínka formou SMS na číslo nájemce k úhradě dlužné části finančních prostředků, které jsou zárukou pronájmu chaty. Nezaplacení zálohy a její potvrzení po výše uvedené upomínce bude mít za následek ukončení Smlouvy o pronájmu chaty Lupinowe wzgórze, záloha bude v plné výši zadržena Pronajímatelem a Nájemce o tom bude informován e-mailem nebo SMS zprávou.

 

POBYT A UBYTOVÁNÍ

1. Check-in začíná v 15:00 (příjezd) a končí v 10:00 (odjezd).
2. Chata Łubinowe Wzgórze má elektronický přístupový zámek a jedinečný klíč (PIN kód) bude zaslán textovou zprávou v den příjezdu Hosta po připsání celé částky za pronájem včetně kauce. Unikátní přístupový kód slouží k otevření vstupních dveří. Jedinečný přístupový klíč je platný od data a času příjezdu nájemce, tj. od 15:00, do data a času odjezdu nájemce, tj. do 10:00. Zámek je připojen ke speciální bráně a při každém otevření dveří je historie otevření zaznamenána v systému elektronického zámku. To je nezbytné pro zachování bezpečnosti případného neoprávněného otevření nepovolanými osobami.
3. Pokud nájemce zkrátí dobu pobytu, částka za nevyužitou dobu se nevrací.
4. V případě zaplacení a nedostavení se nájemce ve stanoveném termínu běží rezervace s harmonogramem pronájmu a ztracený den (dny) neprodlužuje dobu pronájmu.

5. prodloužení pobytu je možné pouze v případě, že si chatu předem nerezervovali žádní další hosté. Přání prodloužit pronájem je třeba oznámit telefonicky na čísle 721 09 09 09 nejpozději 48 hodin před koncem předchozího období pronájmu. Po dohodě s pronajímatelem o možnosti prodloužení pronájmu je nájemce povinen zaslat potvrzení o zaplacení prodloužení pronájmu prostřednictvím mms na číslo 663 331 147 nejpozději 24 hodin před koncem stávajícího období pronájmu.
6. Odhlášení se uskuteční na chatě za přítomnosti pronajímatele nebo jím pověřené osoby.
7. Nájemce nesmí chatu půjčovat ani přenechávat do podnájmu jiným osobám.
8. Větší počet osob, než je uvedeno, se může v chatě a na pozemku zdržovat pouze se souhlasem pronajímatele.
9. V případě překročení deklarovaného počtu osob užívajících chatu (bez souhlasu a vědomí pronajímatele) si pronajímatel vyhrazuje právo okamžitě ukončit smlouvu se všemi důsledky, aniž by musel vracet dříve zaplacený poplatek.
10. Po příjezdu, avšak před nastěhováním, je nájemce povinen chatu převzít, tj. zkontrolovat nábytek, okna, sprchový kout a další vybavení chaty.
11. Připomínky k poškození nebo zničení je nájemce povinen neprodleně nahlásit pronajímateli prostřednictvím fotografie a SMS na číslo 663 331 147. 12. Nájemce je povinen neprodleně nahlásit pronajímateli poškození nebo zničení Chaty.
12. Pronajímatel je povinen počítat s možností zjištění tzv. skrytých škod. Pokud se nájemce k takovému poškození nevyjádří do 2 hodin od prvního otevření elektronického zámku, znamená to, že k celému objektu nemá žádné výhrady a že veškeré vybavení a nábytek je v souladu se seznamem vybavení a v dobrém stavu.
13. Nájemce nese plnou finanční odpovědnost za poškození, zničení předmětů vybavení a technických zařízení Sjezdového domu, ke kterému dojde během jeho pobytu, ať už úmyslným či neúmyslným zaviněním.
14. Nájemce nese výhradní a plnou odpovědnost za osoby, které s ním pobývají (včetně dětí), a za škody způsobené těmito osobami.
15. Uživatelé objektu jsou povinni dodržovat pravidla požární bezpečnosti.
V chatě jsou na viditelném místě umístěny hasicí přístroje, které je nutné v případě požáru použít a neprodleně informovat hasiče na telefonním čísle 112 a pronajímatele na telefonním čísle 721 09 09 09. V přízemí je hasicí přístroj umístěn v předsíni, v přízemí vedle schodiště. Za neoprávněné použití hasicího přístroje bude nájemci účtována částka 500 PLN a částka 500 PLN za úklid chaty.
17. V chatě jsou detektory kouře a kouření je v chatě přísně zakázáno. Za porušení tohoto pravidla bude nájemci účtován poplatek 500 PLN.
18. Vzhledem k požadavkům požární bezpečnosti není v Chalupě dovoleno používat žádné spotřebiče nebo zařízení poháněné elektřinou nebo plynem, které nejsou vybavením těchto místností a které by mohly způsobit nebezpečí požáru, např. elektrické ohřívače, topidla, plynové hořáky. 19. V Chalupě je zakázáno používat elektrické spotřebiče nebo zařízení poháněné elektřinou nebo plynem, které nejsou vybavením těchto místností a které by mohly způsobit nebezpečí požáru.
19. Do Chaty je zakázáno vnášet hořlavé materiály, výbušniny nebo materiály s nepříjemným zápachem.
20. V krbu lze používat pouze dřevo dodané pronajímatelem. 21. Chalupa nesmí být vytápěna dřevem.
21. Sušení mokrých předmětů na radiátorech je zakázáno. Radiátory nejsou k tomuto účelu vhodné a může dojít k jejich mechanickému poškození nebo změně barvy. Porušení tohoto zákazu může mít za následek účtování hodnoty radiátoru, dopravy a jeho montáže Nájemci, tj. částky nejméně 500 PLN. V koupelně je zřízen kovový sušák a k tomuto účelu slouží rozkládací sušák na prádlo.
22. Je nepřípustné zřizovat a pálit gril na dřevěné terase chaty a pálit ohniště na jiném místě než na vizuálně určeném kruhu z kamenů. Za porušení těchto pravidel bude nájemci uložena pokuta ve výši 200 PLN + úhrada všech ztrát a škod s tím spojených.
23. Nájemce nesmí bez předchozího souhlasu pronajímatele objektu provádět na chatě žádné opravy, výlohy ani změny. Nájemce je povinen neprodleně informovat pronajímatele o nutnosti provedení jakýchkoli oprav či výloh.
24. V případě technických závad je Nájemce povinen je co nejdříve nahlásit Pronajímateli pod následujícím telefonním číslem
721 09 09 09 co nejdříve, aby bylo možné odpovídajícím způsobem reagovat a jednat.
25. Pronajímatel neodpovídá za dočasné nepříjemnosti způsobené nezávislými dodavateli, např. dočasný výpadek elektrické energie nebo výpadek internetu PLUS GSM.
26. Nájemce je povinen užívat dům v souladu s jeho vlastnostmi a určením.
27. Postele v ložnicích nesmí být přemisťovány a uvnitř domku nesmí být používána obuv (zejména prosíme, abyste nepoužívali obuv, jako jsou horské boty, lyžařské boty, snowboardové boty nebo jiná obuv, která by mohla poškrábat nebo poškodit dřevěný povrch schodů a podlahy).
28 Při každém opuštění chaty je nájemce povinen zkontrolovat uzamčení dveří. Pronajímatel neodpovídá za věci ponechané v chatě.
29. Parkování osobních automobilů je možné pouze na určeném místě určeném správcem objektu, v tomto případě na monitorovaném parkovišti u silnice.
Jedná se o monitorované, ale nehlídané parkoviště. 30. Pronajímatel neodpovídá za odcizení nebo zničení motorových vozidel nebo jiných vozidel nájemce, ale zavazuje se poskytnout policii záznam z doby pobytu nájemce za účelem zjištění pachatele případného činu.
30. V případě, že nájemce bude výrazně narušovat klid a/nebo pohodu sousedů a nebude respektovat obecně platné normy soužití mezi lidmi, a v případě oprávněného zásahu přivolání policie, vyhrazuje si pronajímatel právo ukončit pobyt nájemce v chatě a není pak povinen nevyužitou dobu pobytu vracet.
31. Nájemce je povinen udržovat a vrátit Chatu ve stejném stavu jako před odjezdem, což zahrnuje zejména ponechání umytého nádobí nebo umístění a zapnutí myčky nádobí nejméně 1 hodinu před odjezdem z Chaty a vybavení kuchyně před odjezdem, vyprázdnit lednici od potravin a zanechat ji v bezvadném stavu, zanechat okolí Chaty ve stejném stavu jako předtím a odstranit ložní prádlo a srovnat ho na stejné místo jako ručníky a řádně třídit odpadky do pytlů (sklo, papír, plasty, biopotraviny a odpad). Nesplnění výše uvedené povinnosti bude mít za následek odečtení částky:
PLN ze zálohy na úklid.
100 PLN ze zálohy za nedodržení třídění odpadků a odpadu.
100 PLN ze zálohy na úklid za neodstranění ložního prádla a nepořízení ručníků v obývacím pokoji.
100 PLN ze zálohy za nevložení veškerého nádobí do myčky a jejího spuštění před odjezdem.
32. V chatě akceptujeme zvířata, nájemce však za ně nese plnou odpovědnost, včetně škod jimi způsobených, stejně jako za škody způsobené na pozemku a mimo něj (pokousání jiných osob). Náklady na domácí zvíře činí 50 PLN za celou dobu pobytu zvířete.
33. Nájemce prohlašuje, že všechna zvířata u něj ubytovaná a zvířata hostů mají všechna zákonem požadovaná vyšetření a očkování.