Wiosna ach to ty! Zarezerwuj w terminie od niedzieli do piątku i skorzystaj z Rabatu aż 20% - użyj kodu: Wiosna24

Zarezerwuj online

Regulamin

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego, bezproblemowego i bezpiecznego odpoczynku, opracowaliśmy regulamin pobytu. Każdorazowo prosimy również naszych gości o zawarcie z nami Umowy wynajmu naszego Domku. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z jej zapisami oraz zamieszonym poniżej Regulaminem wynajmu Domku ALL SEASON Lasówka

Administratorem danych osobowych i właścicielem jest ComputerSoft Sp z o.o., ul. Wojrowicka 36a, 54-436 Wrocław, KRS: 0000932924, REGON: 520458742, NIP: 8943176633.

Adres ośrodka ALL SEASON Lasówka: 57-517 Lasówka k.Zieleńca, Lasówka 24AC – 24AH

Definicje:
Dokonanie rezerwacji – płatności zadatku jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz Polityki Prywatności wynajmu Domku i zasad jego użytkowania.

Wynajmujący – właściciel Domku ALL SEASON Lasówka.
Najemca – osoba dokonująca najmu Domku ALL SEASON Lasówka.


REZERWACJA I PŁATNOŚCI

1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu Domku ALL SEASON Lasówka. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Wynajem dotyczy każdorazowo całego domku ALL SEASON Lasówka.

3.  Rezerwację wstępną można dokonać telefonicznie 663 331 147, za pośrednictwem e-mail: info@all-season.pl

 • Przy rezerwacji wstępnej należy określić termin pobytu oraz liczbę osób, oraz ustalić ilość zwierząt.
 • Rezerwacja wstępna następuje po potwierdzeniu dostępności Domku oraz jednoznacznej deklaracji chęci wynajmu. Rezerwacja wstępna obowiązuje 24 godziny od momentu zgłoszenia, i po jej nie opłaceniu rezerwacja wstępna zostanie anulowana.

4. Rezerwacja gwarantowana następuje po wniesieniu określonego zadatku za pobyt.

 • Od chwili dokonania rezerwacji wstępnej, czas na wniesienie zadatku wynosi 24 godziny. Zadatek wynosi 40% całkowitej kwoty pobytu.
 • Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po przesłaniu dowodu wpłaty/przelewu na adres e-mail: info@all-season.pl lub we wiadomości na nr 663 331 147 lub zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.

5. Po zaksięgowaniu przelewu zadatku lub przesłaniu potwierdzenia przelewu, do osoby rezerwującej wysyłany jest e-mail/sms z potwierdzeniem rezerwacji.

6. W przypadku całkowitej rezygnacji Najemcy z pobytu z przyczyn zależnych i niezależnych od Wynajmującego, zadatek nie podlega zwrotowi.
7. Pozostałą część kwoty za pobyt należy uregulować przelewem(z góry) do 3 dni roboczych przed przyjazdem (w przypadku okresu: Świąteczny, Sylwestrowy, Zimowy 5-dni przed terminem najmu) oraz przesłanie emailem: info@all-season.pl lub we wiadomości na nr 663 331 147. Brak zaksięgowania dopłaty całkowitej wartości najmu Domku ALL SEASON, spowoduje jednorazowe przypomnienie smsem na numer Najemcy o konieczności dopłaty należnej części środków będącej gwarancją wynajmu domku. Brak wpłaty i jego potwierdzenia po powyższym przypomnieniu spowoduje wypowiedzenie Umowy Najmu domku All SEASON, zadatek zostanie w całości zatrzymana przez Wynajmującego, a Najemca zostanie o tym poinformowany emailem lub smsem.

8. Zasada anulacji

 • W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest dokonanie przedpłaty za 40% wartości na podany numer konta bankowego w terminie podanym w rezerwacji. Pozostała kwota 60% musi zostać zapłacona najpóźniej na 14 dni przed datą zarezerwowanego pobytu. W przypadku braku zarejestrowania zapłaty na rachunek na 3 dni po upływie 14 dni od daty pobytu rezerwacja zostanie anulowana a wartość wpłaconego zadatku przepada na poczet sprzedającego.
 • Rezerwacja może być anulowana bez ponoszenie kosztu w terminie do 14 dni przed przyjazdem. W takim przypadku wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w terminie 14 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji i wysłaniu numeru konta bankowego.

POBYT I ZAKWATEROWANIE

1. Doba zaczyna się o godz. 15:00 (przyjazd), a kończy o godz. 11:00 (wyjazd).

2. Domek ALL SEASON Lasówka posiada elektroniczny zamek dostępowy, a unikatowy klucz (kod PIN) zostanie przekazany sms-em w dniu przyjazdu Gościa po zaksięgowania pełnej kwoty za wynajem. Unikatowy nr dostępowy służy do otwierania drzwi wejściowych i jest ważny od daty i godziny przyjazdu Najemcy tj. od godziny 15:00 do dnia i godziny wyjazdu Najemcy tj. do godziny 11:00.

 • Zamek połączony jest ze specjalną bramką i każdorazowe otwarcie drzwi powoduje zapisanie historii otwarć w systemie elektronicznego zamka. Jest to niezbędne do zachowania bezpieczeństwa ewentualnego nieautoryzowanego otwarcia przez osoby nieuprawnione.

3. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.

4. W przypadku opłacenia i nieprzybycia Najemcy w wyznaczonym terminie, rezerwacja biegnie z harmonogramem wynajmu, a dzień/dni stracony/e nie wydłuża/ją okresu najmu.

5. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych gości. Chęć przedłużenia najmu należy zgłosić telefonicznie 663 331 147 najpóźniej 48-godzin przed zakończeniem okresu wcześniejszego najmu. Po ustaleniu z Wynajmującym możliwości przedłużenia najmu, Najemca zobowiązany jest do przesłania wiadomości na nr 663 331 147 potwierdzenia opłacenia okresu przedłużenia najmu, nie później niż 24-godziny przed zakończeniem obowiązującego najmu.

6. Wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Wynajmującego lub osoby przez niego upoważnionej.

7. Najemca nie może użyczać albo oddawać domku w podnajem innym osobom.

8. Większa liczba osób niż ustalona może przebywać w domku i na terenie wyłącznie za zgodą Wynajmującego.

9. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Wynajmującego), zastrzega się prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

10. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w Domku. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Wynajmującego za pomocą zdjęć i przesłanie wiadomości pod numer 663 331 147.

11. Wynajmujący dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych. Brak uwag ze strony Najemcy, co do takich uszkodzeń w ciągu 2 godzin po pierwszym otwarciu elektronicznego zamka oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń co do całego obiektu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

12. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Domku, zaistniałych podczas pobytu, czy to z winy umyślnej lub nieumyślnej.

13.Najemca ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność za przebywające z nią osoby ( w tym dzieci), oraz za zniszczenia dokonane przez te osoby.

 • Zwracamy się z prośbą do rodziców o wzmożoną opiekę nad dziećmi. Informujemy, że teren ośrodka jest nieogrodzony, prosimy o szczególne dopilnowanie dzieci.
 • Dzieci mogą korzystać z udogodnień na terenie ośrodka, np. placu zabaw, wyłącznie pod nadzorem rodziców.

14. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 • W Domku, w widocznym miejscu znajdują się gaśnice, których należy użyć w przypadku pojawienia się ognia oraz niezwłoczne o tym zdarzeniu poinformować Straż Pożarną numer telefonu alarmowego 112, oraz Wynajmującego numer telefonu 663 331 147. Gaśnica umieszczona jest w pomieszczeniu technicznym za dolną łazienką. Za nieuzasadnione użycie gaśnicy, Najemca zostanie obciążony kwotą 500 zł oraz kwotą 500zł za posprzątanie domku.
 • W Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych.
 • Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.
 • Na terenie obiektu zabrania się palenia ognisk poza wyznaczonymi miejscami.

15. W Domku znajdują się czujniki dymu papierosowego – obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Złamanie tej zasady skutkować będzie obciążeniem Najemcy kwotą 500zł

16. Do palenia w kominku – „kozie” używa się wyłącznie udostępnionego przez Wynajmującego drewna

17. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej zgody Wynajmującego obiekt, dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Wynajmującego.

18. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich Wynajmującemu pod numerem telefonu 663 331 147, co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie.

19. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem prądu, lub Internetu.

20. Najemca zobowiązany jest używać domku zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem.

21. Niedozwolone jest przestawianie łóżek w sypialniach oraz używanie niezmiennego obuwia wewnątrz domku (prosimy zwłaszcza nie chodzić w obuwiu typu obuwie górskie, buty narciarskie, snowboardowe lub inne, które mogłyby porysować lub uszkodzić drewnianą powierzchnię schodów i podłogi).

22. Każdorazowo opuszczając domek, Najemca powinien sprawdzić zamknięcie drzwi

 • Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domku rzeczy, w szczególności takich jak: papiery wartościowe, środki pieniężne, sprzęty elektroniczne, biżuterie, dokumenty oraz inne przedmioty wartościowe.

23. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu wskazanym przez administratora obiektu, w tym przypadku Parking monitorowany przy drodze.

 • Parking jest parkingiem monitorowanym ale niestrzeżonym. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub zniszczenie pojazdów mechanicznych lub innych należących do Najemcy, lecz zobowiązuje się do przekazania Policji nagrania z okresu pobytu Najemcy celem zidentyfikowania sprawcy ewentualnego czynu.

24. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi oraz w przypadku uzasadnionej interwencji wezwania policji, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

 • Na obiekcie obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 7:00.

25. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń lub umieszczenie i włączenie zmywarki co najmniej 1-godzinę przed opuszczeniem domku i sprzętów kuchennych przed wyjazdem, opróżnienie lodówki z żywności i pozostawienie jej w nienagannym stanie, pozostawienie otoczenia domku w zastanym stanie oraz ściągnięcia pościeli i ułożenia jej w jednym miejscu z ręcznikami, a także do wyrzucenia śmieci we własnym zakresie oraz należytego posegregowania śmieci oddzielnie w workach (szkło, papier, plastik, bio-żywność i odpady). Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje doliczeniem dodatkowej opłaty w wysokości 300 zł.

26. W Domku przyjmujemy zwierzęta (małe i średnie), jednak Najemca ponosi za nie pełną odpowiedzialność, w tym za szkody przez nie wyrządzone, a także za szkody wyrządzone na terenie posesji oraz poza nią (pogryzienia innych osób). Koszt zwierzęcia to 100 zł za cały pobyt zwierzęcia.

 • Najemca oświadcza iż wszelkie zwierzęta przebywające z nim oraz zwierzęta gości posiadają wszystkie wymagane prawnie badania i szczepienia.

Prawo odstąpienia od umowy, zmiana oraz anulacja rezerwacji.
1. Klientowi oraz Wynajmującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej, w terminie 1 dnia od dnia zaistnienia ww okoliczności. W takim przypadku Wynajmujący zwraca Klientowi całą uiszczoną opłatę.
2. Wynajmujący może odstąpić od Umowy w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku:
– dokonania rezerwacji domów z wykorzystaniem informacji wprowadzających w błąd lub fałszywych co do faktów o istotnym znaczeniu, np. tożsamości klienta lub celu pobytu;
– istotnego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu. Wpłacona przez Klienta cała opłata podlega zaliczeniu na poczet utraconych korzyści Wynajmującego wynikających z nieprzyjęcia innych rezerwacji.

3. Zmiana terminu rezerwacji lub zmiana wybranego w procesie rezerwacji lokalu możliwa jest wyłącznie w drodze porozumienia z Wynajmującym.
4. W przypadku, gdy Wynajmujący, z przyczyn od niego niezależnych, zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy przed rozpoczęciem pobytu, w szczególności zmienić zarezerwowany lokal lub termin rezerwacji, niezwłocznie zawiadamia o tym Klienta, który powinien niezwłocznie poinformować Wynajmującego, czy akceptuje proponowaną zmianę warunków umowy, bądź też odstępuje od umowy, co wiąże się z obowiązkiem niezwłocznego zwrotu na rzecz Klienta wszystkich dokonanych opłat.
5. Anulowana bezkosztowo może być rezerwacja zgłoszona w terminie do 30 dni przed przyjazdem. W takim przypadku wpłacona przedpłata zostanie zwrócona w terminie 7 dni od zgłoszenia anulowania rezerwacji.
6. W przypadku anulowania rezerwacji terminie poniżej 30 dni ale nie później niż 7 dni przed przyjazdem – MM obciąży gościa 30% wartości rezerwacji.
7. Anulowanie rezerwacji w czasie krótszym niż 7 dni przed przyjazdem – skutkuje niezwróceniem Gościowi wpłaconej przedpłaty.
8. W przypadku jeśli Klient zmuszony jest anulować zarezerwowany pobyt w wykupionym terminie, MM może zaproponować jednorazowe przesunięcie terminu na wskazany przez Klienta, zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Reklamacje
1. Reklamacje dotyczące przebiegu rezerwacji oraz realizacji usługi najmu należy zgłaszać do Wynajmującego na adres jego siedziby lub adres e-mail info@all-season.pl
2. Wynajmujący zobowiązany jest rozpatrywać reklamacje niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wynajmującego zgłoszenia reklamacji.
3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wydłużenia wskazanego wyżej terminu rozpatrzenia reklamacji – o nie więcej niż 10 dni – w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji wymaga szczególnych działań lub ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione przez wynajmującego (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Reklamujący zostanie poinformowany o uzasadnionej zwłoce w rozpatrzeniu reklamacji.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do składającego reklamację na kontakt podany w zgłoszeniu reklamacji.

 

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 listopada 2023 r.

Życzymy przyjemnego wypoczynku i relaksu w domkach ALL SEASON Lasówka.